ZAŠTITA PRIVATNOSTI I LIČNIH PODATAKA
JGL d.o.o. Beograd-Sopot štiti lična prava svakog pojedinca čije podatke obrađuje uključujući zaposlena lica, klijente, dobavljače i ostale ugovorne partnere, zainteresovane stranke itd. bez obzira na način ili metode kojima se do takvih ličnih podataka dolazi. Zbog toga je JGL d.o.o. Beograd-Sopot definisala standarde sigurnosti za obradu, skladištenje i prenos ličnih podataka kako bi se osigurala adekvatna zaštita ličnih podataka i prava svih posetilaca. JGL d.o.o. Beograd-Sopot prikuplja i obrađuje lične podatke zakonito, pošteno i transparentno, u skladu sa važećim propisima. 

Podaci koji su prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe prikupljaće se isključivo u onom opsegu u kome je to nužno, a obrađivaće se na način koji je u skladu sa tom svrhom. Prikupljeni podaci čuvaće se onoliko dugo koliko je potrebno s obzirom na svrhu prikupljanja, da bi se nakon ispunjenja svrhe brisali.

 

Svi zaposleni kompanije JGL d.o.o. Beograd-Sopot upoznati su sa uslovima tajnosti podataka i smeju ih obrađivati samo lica koja su ovlašćena za obradu određenih podataka. Lica ne smeju učiniti podatke dostupnim bilo kojoj neovlašćenoj osobi. Neovlašćenim osobama smatraju se i zaposleni kojima pristup tim podacima nije neophodan za ispunjenje radnih obveza.

 

PRIKUPLJANJE I KORIŠĆENJE LIČNIH PODATAKA KORISNIKA

 

Ovim se uslovima uređuje način prikupljanja, čuvanja i korišćenja ličnih podataka korisnika internet stranica i odnosi se isključivo na podatke prikupljene iz internet izvora koji sadrže link na ove stranice i isključuje prikupljanje ličnih podataka iz bilo kojih drugih izvora. Koristeći ove internet stranice pristajete na prikupljanje i korišćenje ličnih podataka korisnika u skladu sa navedenim uslovima. Korisnici su nadalje saglasni da JGL d.o.o. Beograd-Sopot može prema vlastitom nahođenju, bez prethodne najave izmeniti, dopuniti, ukloniti ili na bilo koji drugi način ažurirati ove uslove zaštite ličnih podataka. Sve će promene biti objavljene na ovim internet stranicama kako bi svi korisnici bili u potpunosti upoznati sa vrstom ličnih podataka koji se prikupljaju, načinom korišćenja i uslovima pod kojima se ovi podaci mogu pružiti na uvid.

 

Naše je uslove zaštite ličnih podataka jednostavno pronaći jer se nalaze na početnoj stranici, a stranica je povezana i sa svim mestima unutar internet stranica gde se prikupljaju lični podaci korisnika. Gde god je potrebno, na mestima prikupljanja podataka, nalaze se dodatna objašnjenja o svrsi prikupljanja i korišćenja ličnih podataka. Ovim uslovima i dodatnim objašnjenjima uređuje se način korišćenja ličnih podataka koje korisnici dobrovoljno ustupaju kada pristupaju ovim stranicama.

 

Za potrebe ovih uslova pojmom „lični podatak” smatra se svaki podatak – ime i prezime, e-adresa, IP adresa i sl. – na osnovu koga se korisnik može identifikovati. JGL d.o.o. Beograd-Sopot po pravilu ne obrađuje lične podatke bez odobrenja korisnika. Međutim, JGL d.o.o. Beograd-Sopot zadržava pravo da u vanrednim situacijama sprovede dodatnu obradu podataka u opsegu koji je dopušten ili propisan zakonom, odnosno kao deo pravnog postupka ili prekršajne/krivične istrage. U nastavku je detaljno opisano kako se i kada prikupljaju lični podaci korisnika.

Za pristup većini naših usluga nije potrebna nikakva prijava/registracija pa se stranice mogu koristiti bez otkrivanja identiteta korisnika. Međutim, za pristup nekim uslugama potrebno je prijaviti se/registrovati se. Prilikom prijave potrebno je popuniti određena polja (neka se obavezno popunjavaju, dok su druga po želji). Ako korisnik u takvim situacijama odluči uskratiti lične podatke koji se traže, neće moći da pristupi traženim stranicama, a JGL d.o.o. Beograd-Sopot neće moći da odgovori na njegov upit/zahtev. Lični podaci se obrađuju isključivo u svrhe u koje se prikupljaju i o kojima se korisnik obaveštava i daje svoj pristanak u trenutku prikupljanja podataka. Na primer, JGL d.o.o. Beograd-Sopot može prikupljati i koristiti lične podatke korisnika u svrhu informisanja o proizvodima i uslugama, slanja promotivnih poruka o drugim proizvodima i uslugama koje bi korisnika mogle zanimati, kao i u svrhu komunikacije sa korisnicima.

 

Lični podaci se čuvaju u skladu sa važećim zakonskim propisima i brišu čim se ispuni svrha za koju se prikupljaju.

 

Izričito izjavljujemo da JGL d.o.o. Beograd-Sopot neće prodavati, deliti ili na bilo koji drugi način, osim kako je uređeno ovim uslovima, ustupiti korisnikove lične podatke trećim licima. Lični podaci korisnika povremeno će se davati trećim licima koja se unajmljuju za pružanje određenih usluga u ime ili za JGL d.o.o. Beograd-Sopot ili u vezi sa drugim poslovnim delatnostima kompanije JGL d.o.o. Beograd-Sopot na dalju obradu, čija je svrha podudarna sa prvobitnom svrhom prikupljanja podataka. Ovo uključuje isporuku usluge korisnicima, analizu usluga ili tehničku podršku. Pružaoci usluga ugovorno se obavezuju da će koristiti lične podatke isključivo u ugovorene svrhe i izričito izjavljuju da neće prodavati lične podatke trećim licima, niti će ih ustupati trećim licima osim u slučaju kada to nalažu zakonom propisani uslovi. U slučaju ustupanja ličnih podataka korisnika trećim licima, JGL d.o.o. Beograd-Sopot preduzeće sve potrebne mere da se podaci obrađuju isključivo u svrhe podudarne sa svrhom prikupljanja i u okvirima u kojima su podaci prvobitno prikupljani.

 

Prikupljeni lični podaci mogu se ustupiti trećim licima u još dva slučaja:

1) ako se poslovna delatnost kompanije koja upravlja ovim internet stranicama i ličnim podacima korisnika koji se skladište na njima proda, dodeli ili prenese trećim licima, te u tom slučaju su kupac, pravni naslednik ili osoba na koju se prenosi poslovanje obavezni postupati sa ličnim podacima u skladu sa ovim uslovima;

2) zbog zakonom propisanih uslova, sudskog naloga ili zahteva državnih organa, odnosno ako je otkrivanje podataka neophodno u svrhu pravnog postupka ili prekršajne/krivične istrage.

 

Korisnik ima pravo da proveri da li su njegovi podaci uskladišteni na ovim internet stranicama ažurirani i tačni. Korisnik takođe ima pravo da zatraži obustavljanje isporuke svih obaveštenja i poruka na njegovu adresu, kao i da se svi prikupljeni podaci izbrišu. Ukoliko korisnik želi da ostvari to pravo, potrebno je da pošalje elektronsku poruku na adresu [email protected]. U poruci navedite adresu stranice na kojoj ste dali svoje lične podatke i označite koje podatke želite ispraviti, svežiti ili obrisati. Po prijemu zahteva za brisanjem ličnih podataka, Vaši će podaci biti izbrisani u razumnom roku. Takođe, na Vaš ćemo Vas zahtev u razumnom roku obavestiti da li smo i koje smo Vaše lične podatke prikupili tokom Vaših poseta našoj internet stranici. Zahtevi za brisanje podataka podležu važećim zakonskim propisima i etičkim standardima za čuvanje, izveštavanje i dokumentovanje ličnih podataka.

 

Za zaštitu bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka korisnika koje prikupljamo online koristimo propisane sigurnosne tehnologije i postupke, a podaci su zaštićeni i lozinkama. Tokom obrade koristimo sve potrebne mere za zaštitu ličnih podataka od gubitka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, prenosa, izmene ili uništenja, kao i sve potrebne sigurnosne mere kako bismo lične podatke zaštitili od navedenih opasnosti.

 

JGL d.o.o. Beograd-Sopot može prikupljati i obrađivati anonimne podatke o pristupu svojim internet stranicama i pretragama koje posetioci vrše. Takvi anonimni podaci koriste se u svrhu poboljšanja uskladištenih sadržaja, odnosno za prikupljanje ukupnih statističkih podataka o posetiocima, a u svrhu internog istraživanja tržišta. U tu svrhu, internet stranice kompanije JGL d.o.o. Beograd-Sopot koriste kolačiće (cookies) koji prikupljaju podatke o korisnikovoj adresi e-pošte i nazivu domena (npr. „bigmail.com” sa adrese e-pošte [email protected]), kao i datumu i vremenu pristupanja stranicama. Kolačići koje postavlja naš web server ne mogu se koristiti za otkrivanje identiteta pojedinačnih korisnika. Kolačić je mala tekstualna datoteka koju web server šalje korisnikovom browseru (pretraživaču) i čuva ih na tvrdom disku (hard disku) korisnikovog računara. Kolačići ne oštećuju računar. Postavke korisnikovog pretraživača mogu se urediti tako da pretraživač (browser) obaveštava korisnika o slanju kolačića, pri čemu korisnik može odlučiti hoće li ih prihvatiti ili ne. JGL d.o.o. Beograd-Sopot može povremeno unajmiti treća lica za pomoć pri prikupljanju i obradi podataka opisanih u ovom članku. U tom slučaju treća lica preuzimaju obaveze opisane u članu 3. JGL d.o.o. Beograd-Sopot može povremeno koristiti i mrežne oznake (tj. digitalne slike poznate i kao akcijske oznake, jednopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidljive GIF slike i GIF slike 1×1) kao pomoć pri isporuci kolačića, odnosno za isporuku usluga drugih kompanija za oglašavanje. Te mrežne oznake postavljaju se na internet oglase / reklame koji dovode korisnike na internet stranice kompanije JGL d.o.o. Beograd-Sopot. Ove mrežne oznake koriste se za brojanje korisnika koji pristupaju našim stranicama, odnosno za izradu statistika o efikasnosti naših promotivnih kampanja (uključujući brojanje pristupa pojedinim stranicama, prikupljanje informacija o pregledanim sadržajima i sl.). Zbog kolačića i mrežnih oznaka koje se postavljaju na korisnikov računar i treća lica koji su naši partneri u oglašavanju mogu prikupljati anonimne, ukupne statističke podatke o posetiocima koji su pristupili drugim stranicama. Izričito izjavljujemo da JGL d.o.o. Beograd-Sopot neće koristiti kolačiće i mrežne oznake u svrhu prikupljanja ličnih podataka koji mogu poslužiti za direktnu identifikaciju korisnika, kao što su imena, poštanske adrese, adrese e-pošte ili telefonski brojevi. Za dodatne informacije o mrežnim oznakama i kolačićima koji se koriste za internet oglašavanje, odnosno u cilju odustajanja od ciljanog internet oglašavanja, posetite internet stranicu Network Advertising Initiative.

 

Koristimo uslugu Google Analytics servisa u svrhu racionalizacije naših internet stranica: (i) optimizacijom internet saobraćaja, tj. poseta internet stranici kompanije i prelazaka na druge internet stranice koje su deo našeg poslovnog sistema, a po potrebi (ii) objedinjavanjem sadržaja i optimizacijom web-stranica. Google Analytics je usluga koju pruža Google Inc. Google, a koja obuhvata detaljne statističke podatke o posetama web-stranicama i mestima sa kojih su im korisnici pristupili, da bi se potom merili rezultati konverzije i prodaje. Uz pomoć kolačića koji su uskladišteni na vašem računaru, Google Analytics analizira na koji način korisnici upotrebljavaju naše internet stranice.

 

Na podatke o upotrebi naših internet stranica koji se prikupljaju uz pomoć kolačića, uključujući i vašu IP adresu, primjenjuju se algoritmi koji garantuju anonimnost korisnika, a podaci se šalju na Google servere u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Više informacija o tome na koji se način skriva IP adresa potražite ovde. Google će za nas izvršiti obradu podataka prikupljenih uz pomoć kolačića s ciljem ocenjivanja načina upotrebe i sastavljanja izveštaja o aktivnostima na našim internet stranicama. Ove izveštaje će nam isporučiti kako bismo ih mogli analizirati. Google ima pravo da prosledi ove podatke trećim licima, u skladu sa zakonskim obavezama ili u slučaju da analizu u ime Googlea sprovodi treće lice. Ni u kojem slučaju Google neće spajati ni povezivati vašu IP adresu sa drugim podacima sa kojima raspolaže. U postavkama vašeg internet pretraživača možete onemogućiti preuzimanje i skladištenje kolačića. U tu svrhu možete upotrebiti dodatak za internet pretraživač koji možete preuzeti ovde. Imajte u vidu da u tom slučaju nećete moći upotrebljavati sve funkcije koje su dostupne na našim internet stranicama. Upotrebom naših internet stranica dajete svoje odobrenje da Google prikuplja i obrađuje vaše lične podatke na prethodno opisan način i u prethodno navedene svrhe.

 

Većina usluga dostupnih na internet stranicama kompanije JGL d.o.o. Beograd-Sopot namenjena je osobama starijim od 18 godina. Osobe koje traže informacije o lekovima za primenu kod dece moraju biti starije od 18 godina. Bez prethodnoga odobrenja roditelja ili staratelja nećemo svesno prikupljati, koristiti ni deliti lične podatke osoba mlađih od 18 godina. Roditelje ćemo 1) obavestiti o vrsti ličnih podataka koji se prikupljaju od osoba mlađih od 18 godina i 2) ponuditi im mogućnost opoziva saglasnosti za prikupljanje, korišćenje i ustupanje ličnih podataka njihove dece trećim licima. JGL d.o.o. Beograd-Sopot strogo se pridržava svih zakonskih propisa o zaštiti maloletnika.

 

Ako imate pitanja ili žalbe u vezi sa ovim uslovima zaštite ličnih podataka ili biste nam hteli uputiti komentare i predloge za poboljšanje, obratite nam se elektronskom porukom na adresu [email protected].